• n_1.jpg
 • n_2.jpg
 • n_3.jpg
 • n_4.jpg
 • n_5.jpg
 • n_6.jpg
 • n_7.jpg
 • n_8.jpg

Nabór na pracownika socjalnego GOPS w Rychlikach

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Rychlikach

ogłasza nabór na stanowisko pracy: pracownik socjalny

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Przewidywany termin zatrudnienia:od sierpnia 2020

 

1. Kryteria wyboru kandydatów:

Wymagania niezbędne:

 

 • Obywatelstwo polskie;
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych; 
 • Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 ust. 1, art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej tj. spełnianie, co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
 • posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
 • ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,
 • do dnia 31 grudnia 2013 ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
 • posiadanie praw nabytych w zakresie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
 • przed dniem 1 maja 2004 r. posiadanie uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,
 • otrzymanie przed dniem 1 stycznia 2007 r. dyplomu wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna,
 • otrzymanie do dnia 1 stycznia 2008 r. dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,
 • przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończenie lub kontynuowanie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych przepisów i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego odnoszących się do spraw pomocy społecznej;
 • Biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows) i urządzeń biurowych;
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny,
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność skutecznego komunikowania się,
 • umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • samodzielność,
 • zaangażowanie,
 • wysoka kultura osobista,
 • dyspozycyjność,
 • odporność na sytuacje stresowe.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • praca socjalna,
 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, osobom,  które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,
 • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków negatywnych zjawisk społecznych,
 • łagodzenie skutków ubóstwa,
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
 • rozpoznanie, ustalenie potrzeb i diagnozowanie sytuacji osób indywidualnych, rodzin i grup społecznych na podstawie analizy uzyskanych danych oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych (rodzinnych),
 • zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Rychliki
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań i informacji
 • prowadzenie rejestru wniosków, prowadzenie ewidencji, statystyki i analiz.

3. Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej ,
 • List motywacyjny,
 • Kwestionariusz osobowy – załącznik do ogłoszenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
 • Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik do ogłoszenia
 • Oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia,
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych.

4. Określenie terminu, sposobu i miejsca złożenia dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychlikach, 14-411 Rychliki 104 z dopiskiem: „Nabór na stanowisko –

pracownik socjalny” lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach,  14-411 Rychliki 104 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2020 r. do godziny 15:00 (decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę).

 

5.  Inne informacje związane z naborem na stanowisko:

 • Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.
 • Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
 • Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (55) 248 84 73w godz (7.00-15.00).
 • GOPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.
 • Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru, o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w formie rozmowy kwalifikacyjnej, z tym, że ocena obejmuje również zagadnienia z zakresu wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na stanowisku.
 • Informacja o wynikach naboru zostanie przekazana telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Szczegółowe informacje dotyczące wykształcenia niezbędnego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  

Kierownik                      

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w  Rychlikach                     

Patrycja Rama                    

 

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl

obrazek