Skip to main content

Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

2014-03-21

Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego oraz Wójt Gminy Rychliki zapraszają do zgłaszania propozycji projektów do aktualizowanego Programu Rozwoju Turystyki Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć:

 • projektów zgodnych z zakresem wsparcia przewidzianym w nowym z Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2014-2020 oraz jednocześnie przyczyniających się do rozwoju turystyki w regionie Związku Gmin Kanału Ostródzko – Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego;
 • projektów zgodnych z zakresem wsparcia innych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 oraz jednocześnie przyczyniających się do rozwoju turystyki we wskazanym regionie;
 • projektów finansowanych z innych źródeł niż Programy Operacyjne na lata 2014-2020 przyczyniających się do rozwoju turystyki we wskazanym regionie.

 Propozycje projektów do Programu mogą zgłaszać:

 • instytucje kultury
 • instytucje otoczenia biznesu
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 • organizacje pozarządowe
 • placówki oświatowe, edukacyjne oraz uczelnie wyższe
 • podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
 • przedsiębiorcy oraz ich związki w tym konsorcja i klastry; działające lub planujące realizację projektu na terenie Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i pojezierza Iławskiego

 Nabór projektów zostanie przeprowadzony do dnia 31 marca 2014r.

 Projekty należy zgłaszać na formularzu dostępnym on-line pod adresami: www.ostroda2012.pl, www.zwazekkanalu.pl , w zakładkach aktualności.