Skip to main content

Budżet Gminy na 2018 uchwalony

2017-12-29

Na czwartkowej sesji Rady Gminy Rychliki Radni uchwalili budżet Gminy na rok 2018. Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Sesja Rady Gminy Rychliki odbyła się w dniu 28 grudnia 2017 r. W trakcie procedury uchwalania budżetu miało miejsce  wystąpienie Wójta Gminy Rychliki – Henryka Kiejdo, zapoznanie Rady z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rychliki na rok 2018. Na sesji uczestniczyło 14 radnych, którzy jednogłośnie przyjęli budżet.

W dniu 14 listopada 2017 roku, zarządzeniem nr 83/2017 oraz 84/2017 przyjęte zostały projekty: budżetu Gminy Rychliki na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychliki na lata 2018 – 2023. Dokumenty te zakładają nw. wielkości budżetowe:
1. Dochody budżetowe w wysokości 17.322.855,00 zł, z czego: dochody bieżące w wysokości 16.869.855,00 zł (97%) oraz dochody majątkowe w wysokości 453.000,00 zł (3%).
2. Wydatki budżetowe w wysokości 17.778.480,00 zł, z czego: wydatki bieżące w wysokości 15.856.930,11 zł (89%) oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.921.549,89 zł (11%).
3. Wynik budżetu – deficyt budżetowy w wysokości 455.625,00 zł.
4. Przychody budżetu w wysokości 930.000,00 zł (kredyt), rozchody w wysokości 474.375,00 zł (spłata kredytu).
5. Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego 261.812,19 zł (1%), bez wniosków dwóch sołectw, które nie zostały złożone.

W roku 2018 zaplanowano do wykonania następujące zadania inwestycyjne:

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków dla miejscowości Topolno Wielkie i Wysoka  – opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego    40.000,00 zł
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków dla miejscowości Jankowo – opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego    40.000,00 zł
 • Budowa połączenia sieci wodociągowej Rychliki – Wysoka  – opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego    36.654,00 zł
 • Wiata przystankowa w miejscowości Kwietniewo – zakup i montaż    4.100,00 zł
 • Wiata przystankowa w miejscowości Święty Gaj – zakup i wylewka    4.200,00 zł
 • Przebudowa istniejącej drogi gminnej, położonej w miejscowości Rychliki, gmina Rychliki (rejon Osiedla “Podleśna)    650.000,00 zł
 • Przebudowa istniejącej drogi gminnej, położonej w miejscowości Powodowo    780.000,00 zł
 • Przebudowa i remont drogi gminnej Marwica – Topolno Wielkie  –  opracowanie dokumentacji projektowej    45.448,50 zł
 • Budowa skweru z pomnikiem w miejscowości Rychliki    145.000,00 zł
 • Budowa placu zabaw w miejscowości Marwica    4.535,54 zł
 • Budowa placu zabaw w miejscowości Rychliki – Osiedle “Podleśna”    20.000,00 zł
 • Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Śliwica – opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego    4.506,85 zł
 • Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Wysoka    8.700,00 zł
 • Zakup karuzeli – plac zabaw w miejscowości Wysoka    5.000,00 zł
 • Zakup pompy szlamowej z przeznaczeniem dla OSP Jelonki    5.600,00 zł
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Krupin (III etap)    80.620,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kwietniewie – opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego-     5.000,00 zł
 • Modernizacja boiska wiejskiego w miejscowości Śliwica    8.985,00 zł
 • Modernizacja boiska wiejskiego w miejscowości Protowo    15.200,00 zł
      Razem: 1.903.549,89 zł