Skip to main content

Ćwiczenia taktyczno-bojowe jednostek OSP

2007-11-04
W dniu 20.10.2007r., w godz. 10,00 do 12,30, na polecenie Wójta gminy Rychliki odbyły Ćwiczenia taktyczno-bojowe na obiekcie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego “KANIA” w Rychlikach. W ćwiczeniach wzięły udział wszystkie jednostki OSP typu S z terenu gminy Rychlik. Tematem ćwiczeń było prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej na terenie zakładu, obrona budynków będących w sąsiedztwie,
zaś celem ćwiczeń:
• doskonalenie umiejętności dowodzenia przez dowódców zastępów jednostek OSP,
• poznanie charakterystyki zagrożeń w obiektach produkcyjnych,
• przypomnienie strażakom walorów technicznych posiadanego sprzętu,
• współpraca jednostek z terenu gminy w warunkach symulowanego zdarzenia na obiekcie,
• szczegółowe rozpoznanie zaopatrzenia wodnego w pobliżu najważniejszych obiektów,
• prowadzenie łączności radiowej podczas akcji.
Przygotowania odbyły się przy ścisłej współpracy z kierownictwem zakładu oraz Komendą Miejską PSP w Elblągu. Dysponowanie jednostek odbyło się poprzez MSK PSP w Elblągu wykorzystując a zarazem sprawdzając system selektywnego alarmowania nazywany DSP-52. Ćwiczeniami dowodził Naczelnik OSP Rychliki – Damian Maczyta, na którego rejonie działania ćwiczenia się odbywały. W terminie wcześniejszym przeprowadzono rozpoznanie zakładu, wybrano i omówiono założenia do ćwiczeń w formie teoretycznej. Przed ćwiczeniami poprowadzono szkolenie bhp wszystkich uczestników, na bazie świetlicy Biblioteki Publicznej w Rychlikach oraz inspekcję gotowości operacyjnej jednostek, przez st.asp.sztab. Mirosława Czyszejuk – Dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Pasłęku. Ćwiczenia zabezpieczał patrol Policji z Komisariatu w Pasłęku.
Uwagi i wnioski z inspekcji oraz ćwiczeń:
• mobilność osobowa z jednostek Kwietniewo i Rychliki jest w ograniczonym zakresie, gdyż tylko obsadzono po jednym samochodzie (w posiadaniu po dwa). Spowodowane było to trudnościami w zwolnieniu z zakładu pracy, które nie godzą się na nieobecność pracowników nawet w sobotę, oraz coraz mniejszym zainteresowaniem taką formą działalności społecznej, mimo istnienia ekwiwalentu za stracony czas i wysiłek.
• Wystąpiła usterka techniczna DSP-52 powodując wydłużenie czasu alarmowania. Sytuacja ta świadczy o zawodności techniki oraz o konieczności ciągłego czuwania nad sprawnością i obsługą wszelkich systemów i narzędzi.

• Brak normatywnego wyposażenia w sprzęt ochrony osobistej jak i samochodów, głównym tematem było brak przeszkolenia do obsługi aparatów ochrony dróg oddechowych (na stanie 2 sztuki) zakupionych w tym roku przez Rychliki i Jelonki. W roku powinniśmy dokupić następne 2 szt. oraz jak najszybciej przeszkolić strażaków. Wystąpiliśmy do KM PSP w Elblągu o przeprowadzenie powyższego szkolenia.
• Brak wyszkolenia w zakresie; obsługi sprzętu silnikowego; ratownictwa medycznego; funkcyjnych w JOT-kach. Czekamy na działania KM PSP w Elblągu, która jest ich organizatorem.
• Ćwiczenia przebiegły zgodnie z założeniem, wypadków nie było, w ćwiczeniach uczestniczyło 23 strażaków (Jelonki-6, Rychliki-7, Kwietniewo-4, Święty Gaj-6).
• W trakcie ćwiczeń prowadzono czynności ewakuacyjne osoby poszkodowanej w wyniku wybuch oraz mienia zakładu, a także czynności gaśnicze wewnątrz hali produkcyjnej, na potrzeby, których zbudowano linie zasilające ze zbiornika ppoż. zakładu Dossche.
Na zakończenie ćwiczenia ocenił – st.asp.sztab. Mirosława Czyszejuk, który stwierdził że jednostki są zdolne do podejmowania działań gaśniczych.Natomiast podziękowania w tym upominki dla strażaków przekazali; pani Luiza Kania i Wójt Gminy Rychliki – Henryk Kiejdo deklarując dalsze doposażenie jednostek w niezbędny sprzęt, oczywiście na miarę możliwości budżetu gminy.