Skip to main content

Czyśćmy przepusty

2012-02-29

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Rejon Dróg w Elblągu, w związku ze zbliżającym się okresem wiosennych roztopów w obawie przed zalewaniem korpusu drogowego oraz spodziewając się interwencji związanych z zalewaniem posesji, gruntów i nieruchomości przyległych do pasa drogowego spowodowanym w wielu przypadkach przez niedrożność przepustów pod zjazdami która powoduje blokadę spływu wód wzdłuż rowów przydrożnych, informuje właścicieli gruntów przyległych do pasa drogowego że oczyszczanie przepustów pod zjazdami należy do ich obowiązków na podstawie art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Przypominamy również iż utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (między innymi rowów przebiegająch przez prywatne nieruchomości) należy do właścicieli gruntów, na których sie one znajdują – podstawa prawna ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne. W związku z powyższym prosimy o potraktowanie w/w problemu jako ważnego i pilnego, co zapobiegnie wystąpieniu omawianych wyżej problemów.