Skip to main content

DODATEK ENERGETYCZNY

2013-12-31

Od 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustawy (Dz. U z 2013 r. poz. 984), wprowadziła nową definicję – odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Zgodnie z dodanym w Prawie energetycznym w art. 3, pkt 13c – jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Osobie, która spełnia jednocześnie wszystkie trzy powyższe warunki przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.
Minister Gospodarki w dniu 29 listopada 2013 r. ogłosił w drodze obwieszczenia, w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (M.P. z 2013 r., poz. 963) wysokość dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Kwota dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego:
1.    prowadzonego przez osobę samotną – wynosi: 11,36 zł/miesiąc,
2.    składającego się z 2 do 4 osób – wynosi: 15,77 zł/miesiąc,
3.    składającego się z co najmniej z 5 osób – wynosi: 18,93 zł/miesiąc.
Nowe świadczenie będzie stanowiło częściową rekompensatę kosztów opłat ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.
Dodatek energetyczny będzie przyznawał wójt w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.
Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rychlikach (pok. 2A(, tel 55-248-81-55 wew. 29.

Wzór wniosku do pobrania