Skip to main content

Druga zwyczajna sesja rady gminy Rychliki

2014-02-28

Druga zwyczajna sesja rady gminy Rychliki miała miejsce 28 lutego 2014 roku (piątek) w sali obrad w Bibliotece Publicznej w Rychlikach.

Otwierając obrady przewodnicząca Rady Gminy przywitała przybyłych gości. W sesji udział wzięło czternastu radnych oraz sołtysi i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

Po stwierdzeniu quorum i przedstawieniu porządku obrad Wójt Gminy Rychliki został poproszony o złożenie sprawozdania z okresu międzysesyjnego. Pan wójt zabierając głos podkreślił, że czas ten  owocował w wiele spotkań zarówno dotyczących spraw inwestycyjnych jak również związanych z życiem kulturalnym gminy  (Przegląd Chórów w Świętym Gaju, VI edycja Spotkania Przedsiębiorców).

Następnie głosowano nad projektem sześciu uchwał, które dotyczyły:

  1. Przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychliki w 2014 roku”;
  2. Wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychliki na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A.;
  3. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy i najmu na okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki;
  4. Wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychliki na lata 2014-2018;
  5. Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok;
  6. Realizacji projektu o nazwie „Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy Zespole Szkół w Rychlikach”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Radni zgodnie przyjęli wszystkie zaproponowane projekty uchwał.

Po wnioskach i zapytaniach sołtysów przewodnicząca Rady Gminy zakończyła obrady.

 

{gallery}14/sesja2{/gallery}