Skip to main content

II sesja Rady Gminy Rychliki

2015-03-27

27.03.2015 r. odbyła się II sesji Rady Gminy. Radni zgłosili wójtowi interpelacje, które w głównej mierze dotyczyły poprawy stanu dróg w gminie.
Następnie Wójt Gminy Rychliki przedstawił obszerne sprawozdanie z okresu międzysesyjnego. Czas ten obfitował w wiele spotkań, w których wójt mi.in. zabiegał o remonty oraz poprawę nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych, pozyskanie nowego samochodu pożarniczego dla gminy. Odbyły się także zebrania podsumowujące działalność OSP, wybory sołtysów i rad sołeckich.

Kolejna część sesji obejmowała m.in.: sprawozdanie kierownik Bożeny Helwak z działalności GOPS oraz z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie i z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2014 rok, sprawozdanie Edwarda Szydłowskiego komendanta Komisariatu Policji w Pasłęku o bezpieczeństwie i zdarzeniach na terenie gminy w 2014 roku.
W dalszej części obrad radni przegłosowali projekty uchwał dotyczące m.in. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychliki”, wyrażenia zgody na przystąpienie gminy do przetargu na zakup działki pod cmentarz komunalny, przystąpienia do utworzenia sołectw Dymnik i Krupin-Kiersity oraz udzielenia wsparcia na remont kościoła w Rychlikach. Radni zgodnie przyjęli wszystkie zaproponowane projekty uchwał.

W sesji uczestniczyło 13 radnych i 11 sołtysów, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i zaproszeni goście.