Skip to main content

II Sesja Rady Gminy Rychliki w 2019 roku

2019-04-01

II Sesja Rady Gminy Rychliki w 2019 rokuW dniu 28 marca 2019 roku odbyła się II Sesja Rady Gminy Rychliki w 2019 roku, podczas której Wójt Gminy Rychliki – Zbigniew Lichuszewski wręczył listy gratulacyjne nowo wybranym sołtysom, życząc im powodzenia w pełnieniu tak ważnej funkcji. Tradycyjnie Wójt przedstawił ustną informację z działalności międzysesyjnej, w której poinformował między innymi o szeregu odbytych spotkań: z Przedstawicielami PKS Elbląg Sp. z o.o. w sprawie siatki połączeń PKS, Przedstawicielami Straży Pożarnej w sprawie stanu technicznego budynku małej szkoły, w którym znajdują się oddziały przedszkolne.

Pan Wójt brał również udział w odprawie rocznej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, spotkaniach sprawozdawczych OSP z terenu naszej Gminy oraz Posiedzeniu Zarządu Powiatu w sprawie remontu i budowy dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Rychliki i deklaracji finansowego udziału w tych działaniach. Pan Wójt poinformował również o prowadzonym audycie w Gminnym Zakładzie Komunalnym.

Zastępca Komisariatu Policji w Pasłęku – Robert Papierowski przedstawił informację na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Rychliki za 2018 rok.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Bożena Helwak przedstawiła trzy sprawozdania za 2018 rok dotyczące: działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizacji Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 oraz działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Sprawozdania te zostały przyjęte bez uwag.
Radni także przyjęli pod głosowanie kilka ważnych projektów uchwał. Jednomyślnie, pozytywnie przegłosowano Uchwały w sprawie:

  • udzielenia pomocy finansowej Gminie Pasłęk na odbudowę pomnika poległych strażaków ochotników, znajdującego się na cmentarzu komunalnym w miejscowości Pasłęk,
  • dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i nieopodatkowanych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Rychliki instrumentem płatniczym,
  • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychliki w 2019 roku”,
  • wyrażenia zgody na najem pomieszczeń w budynku nr 110 położonego w miejscowości Rychliki na potrzeby Ośrodka Zdrowia z zasobu mienia gminy, na okres 3 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

{gallery}19/IIsesja{/gallery}