Zawiadomienie o I sesji Rady Gminy Rychliki w 2023 r.

urzadgminy mUprzejmie zawiadamiam, że I sesja Rady Gminy Rychliki w 2023 roku odbędzie się dnia 27 stycznia (piątek) o godzinie 9°° w sali obrad Biblioteki Publicznej Gminy Rychliki.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych składane na piśmie.
 4. Informacja ustna Wójta Gminy Rychliki z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychliki za 2022 rok”.
 6. Informacja nt. zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Rychliki,
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rychliki w 2022 roku,
 8. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał w sprawie:
 9. Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rychliki na rok 2023,
 10. Uchwalenie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 w Gminie Rychliki.
 11. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom objętym wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
 12. określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
 13. zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Rychliki na 2023 rok,
 14. zmiany uchwały Nr VI/41/2015 Rady Gminy Rychliki z dnia 25 września 2015 roku w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 15. skargi na Wójta Gminy Rychliki w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 16. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
 17. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rychliki,
 18. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Rychliki.
 20. Wnioski i zapytania sołtysów.
 21. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i informacje.
 22. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Rychliki

Tadeusz Kruk

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl