Urząd Gminy w Rychlikach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej rychliki.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://www.rychliki.pl/

 Data publikacji strony internetowej: 2007.01.29. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.09.22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej:

- strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

- wszelkie nieprawidłowości dla treści opublikowanych po 23 września 2018 r. zostaną skorygowane do 2021-31-12

- dokumenty oraz multimedia opublikowane przed 23 września 2018 r. nie są dostosowane do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

- filmy nie posiadają napisów
- część plików nie jest dostępna cyfrowo

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020.09.22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: 55 248 81 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Rychlikach, Rychliki 86, 14-411 Rychliki

Do budynku prowadzi wejście od strony ścieżki prowadzącej do skweru z pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. 

Po wejściu do budynku znajdują się schody prowadzące na parter budynku. W budynku nie ma windy. 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Urząd nie zapewnia możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Do 12 sierpnia br. mieszkańcy Gminy Rychliki mogli składać wnioski o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Rychliki przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Do wyznaczonego terminu złożono 26 wniosków. Planowany koszt kwalifikowany wyniósł 68 152,00 zł z czego: WFOŚIGW 57 929,20 zł, Gmina 10 222,80 zł a ilość odpadów zawierających azbest - 97,36 Mg.

Drodzy Mieszkańcy! Ruszyliśmy z doręczeniami zawiadomień o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jak większość gmin w Polsce, tak i Gmina Rychliki musiała stanąć przed koniecznością zwiększenia opłaty za gospodarowanie odpadami. Spowodowane jest to zwiększonymi kosztami nałożonymi między innymi przez Ministerstwo Środowiska. Niestety niewykluczone, że w następnym roku po raz kolejny będziemy musieli się zmierzyć z podwyżką.

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY RYCHLIKI
o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Rychliki przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Wójt Gminy Rychliki informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w ramach którego Gmina Rychliki ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

Szanowni mieszkańcy Gminy Rychliki. Zachęcamy do skorzystania z kolejnej formy dofinansowania dla przedsięwzięć poprawiających zarówno komfort życia jak i stan środowiska nas otaczającego. Zarząd Powiatu w Elblągu ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2019 roku na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych oraz przedsiębiorców. Konkurs ogłaszany jest na podstawie uchwały Nr VI/22/2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 27.03.2015 r. w sprawie ustalania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu elbląskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl