Skip to main content

Informacja dla hodowców zwierząt, które są przeznaczone do uboju

2012-06-01

Każdemu zwierzęciu lub partii zwierząt przyjmowanych do rzeźni muszą towarzyszyć odpowiednie informacje z gospodarstwa pochodzenia, o których mowa w załączniku  II  sekcji III rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L z 30.04.2004, str. 55), dotyczące  łańcucha  żywnościowego.

Zgodnie z załącznikiem II, sekcja III, pkt. 3 rozporządzenia (WE) nr 853/2004, informacje dotyczące łańcucha żywnościowego powinny obejmować w szczególności:

a) status gospodarstwa pochodzenia lub stan zdrowia zwierząt w regionie (czy gospodarstwo lub obszar, z którego pochodzi zwierzę nie jest objęte zakazem przemieszczania lub ograniczeniami związanymi ze zdrowiem zwierząt lub zdrowiem publicznym);  
b) stan zdrowia zwierząt – czy przed dostarczeniem do rzeźni nie wykazują jakichkolwiek objawów chorobowych;
c) produkty lecznicze weterynaryjne lub inne leczenie, odrobaczanie (pasożyty wewnętrzne, zewnętrzne), preparaty jakie podawano zwierzętom lub wobec nich stosowano (m.in. płukania macicy, leczenie stanów zapalnych wymion, zasuszanie pod osłoną antybiotyków i inne) w odnośnym okresie (jednego roku) z  wyszczególnieniem  dat  podawania  leków  i  okresów  karencji ;
d) występowanie chorób mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo mięsa;
e) czy pobierano próbki od zwierząt, lub pobierano inne  próbki w gospodarstwie w celu zdiagnozowania chorób, które mogą wpływać na bezpieczeństwo mięsa, łącznie z próbkami pobranymi w ramach monitorowania i zwalczania chorób odzwierzęcych oraz  kontroli pozostałości  oraz  wyniki  analiz  tych  próbek;
f) dane dotyczące produkcji, jeżeli mogą wskazywać na występowanie choroby (stosowane pasze,  dodatki paszowe, czy pasze były właściwej jakości, czy zwierzęta nie miały dostępu do substancji trujących – np. opryski roślin);
g) imię i nazwisko lekarza weterynarii, który sprawuje zwyczajową opiekę nad gospodarstwem pochodzenia zwierząt oraz adres zakładu leczniczego.
Zgodnie z załącznikiem II, sekcja III, pkt. 2 oraz 7 rozporządzenia (WE) nr 853/2004:
Podmioty prowadzące rzeźnie muszą otrzymać informacje nie później niż 24 godziny przed przybyciem zwierząt do rzeźni, z wykluczeniem następujących okoliczności: Jeżeli właściwy organ udzieli zezwolenia i gdy nie naraża to na szwank celów rozporządzenia (WE) nr 853/2004, informacje dotyczące łańcucha żywnościowego mogą zostać przekazane później niż 24 godziny przed przybyciem do rzeźni zwierząt dowolnego gatunku, których dotyczą lub zostać przekazane wraz z tymi zwierzętami do rzeźni.
Informacje, zawarte w dokumencie – łańcuch żywnościowy, muszą być rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym.

Z poważaniem
Jerzy Koronowski
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Elblągu