Skip to main content

Informacja dla organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Rychliki

2017-10-10

Zgodnie z art. 5a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1817 z póź. zm.) oraz Uchwałą nr VII/53/2012 Rady Gminy Rychliki z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w związku z przygotowywaniem rocznego „Programu współpracy na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego działającymi na terenie Gminy Rychliki” Wójt Gminy Rychliki zwraca się z prośbą o zgłaszanie propozycji i uwag do projektu tego programu.

Uwagi i propozycje do projektu należy zgłaszać do Urzędu Gminy Rychliki, w terminie do dnia 23 października 2017 r. do godziny 15:00.
 
Osobą wyznaczoną do przyjmowania uwag i propozycji jest:
Agnieszka Jundziłł
tel. 55 248 81 55,
e-mail: fundusze@rychliki.pl

formularz zmian
uchwała