Skip to main content

INFORMACJA DOTYCZĄCZA WYBORÓW ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2012-2015

2011-05-18

Z dniem 30 czerwca 2011 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu.
Kandydatów na ławników, radom gmin, mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców i inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta.

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy mogą zgłaszać związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej www.ms.gov.pl lub w pokoju 95 Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

 

  • 3 aktualne fotografie,
  • informację z Krajowego Rejestru Karnego,
  • oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne,
  • zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

Do karty złożonej przez grupę obywateli dołącza się listę osób popierających kandydata.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do rady gminy po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Wszelkich informacji na temat wyborów ławnika można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pod numerem telefonu 55 239-30-95.