Skip to main content

Informacja kierownika GOPS

2014-05-13

W odpowiedzi na informacje, które zostały podane w tym tygodniu w mediach oraz wywołały wiele nieprawdziwych komentarzy informuję, że Rodzina zamieszkała w Liszkach nie pozostaje sama w nieszczęściu.

  • Rodzina objęta była i jest pomocą, w różnych formach, zarówno w zakresie pomocy materialnej jak i finansowej (tj. zasiłki okresowe, celowe, pomoc w formie żywności z Banku Żywności w ramach programu PEAD, oraz świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne na które składają się : zasiłek rodzinny, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne).
  • Gmina Rychliki nie jest Gminą odciętą od środków komunikacji publicznej. Przez miejscowość, w której mieszka Rodzina, 2 razy dziennie od poniedziałku do piątku kursuje autobus w godzinach:

Z Liszek do Rychlik 7:10 przyjazd do  Rychlik godz. 7:20
Z Rychlik do Liszek 13:50 przyjazd do Liszek godz. 14:00
Z Liszek do Rychlik 14:20 przyjazd do Rychlik godz. 14:30
Z Rychlik do Liszek 15:25 przyjazd do Liszek godz. 15:35

  • Samochód, o który zwróciła się Zainteresowana, przede wszystkim dowozi dzieci do placówek oświatowych.

106 rodzin jest objętych pomocą w Gminie Rychliki z tytułu niepełnosprawności. To pomoc w formie zasiłków okresowych, celowych, specjalnych zasiłków celowych, dożywiania.  52 rodziny korzysta z pomocy na dzieci niepełnosprawne do 16 roku. 70 osób korzysta z zasiłków stałych dla osób dorosłych posiadających orzeczony co najmniej umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Szanowni Państwo, rzeczywistą pomoc i wsparcie mieszkańcy otrzymują od instytucji w Gminie Rychliki i dzięki solidarności sąsiedzkiej. Podawane ostatnio w niektórych mediach informacje nie ukazują prawdziwego zakresu udzielanej na co dzień pomocy.

Bożena Helwak 
kierownik GOPS