Skip to main content

Informacja o wynikach przetargów ustnych

2016-11-25

Informacja o wynikach przetargów ustnych, nieograniczonych, ogłoszonych na dzień 17.11.2016r. na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy.
Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490) – Wójt Gminy Rychliki informuję, że na dzień 17.11.2016r. ogłoszone zostały przetargi ustne, nieograniczone na sprzedaż na własność n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy:

• pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 204/4 o pow. 0,0406 ha, niezabudowanej, położonej w Kiersitach w obrębie geodezyjnym Krupin arkusz mapy 2 Gmina Rychliki, wpisanej do księgi wieczystej nr  EL1E/00029021/5, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu,  VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
– cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 27 822,00 zł netto – słownie: dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote 00/100 netto,
– wadium: 3000,00 zł,
– wadium w wyznaczonym terminie wpłaciły 2 osoby,
– do przetargu dopuszczona została 1 osoba,
– najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 28 422,00 zł netto + należny podatek VAT, w wysokości 23%, cena brutto: 34 959,06 zł,
– nabywca nieruchomości: Grzegorz Misiewicz.

• pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 204/3 o pow. 0,0511 ha, niezabudowanej, położonej w Kiersitach, w obrębie geodezyjnym Krupin arkusz mapy 2, Gmina Rychliki, wpisanej do księgi wieczystej nr EL1E/00029021/5, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
– cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 28 452,00 zł netto – słownie: dwadzieścia osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote 00/100 netto.
– wadium: 3000,00 zł.
– wadium w wyznaczonym terminie wpłaciła 1 osoba,
– do przetargu dopuszczona została 1 osoba,
– najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 29 052,00 netto zł + należny podatek VAT w wysokości 23%, cena brutto: 35 733,96 zł,
– nabywca nieruchomości: Grzegorz Misiewicz.