Skip to main content

Informacja o wynikach przetargu

2016-08-04

Informacja o wynikach przetargu ustnego, nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 29.07.2016r. na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku nr 1 w budynku nr 2 w Rejsytach.
Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490) informuję, że na dzień 29.07.2016r. ogłoszony został przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż na własność n/w lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Rychliki:

• data i miejsce przetargu: 29.07.2016r. – Urząd Gminy w Rychlikach
• przedmiot przetargu: kolejny (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku wielorodzinnym nr 2, wraz z udziałem wynoszącym 0,170 części wspólnych i niepodzielnych budynku i udziałem w takiej samej wysokości w działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 5/7  o pow. 0,3589 ha, położonej w Rejsytach, w obrębie geodezyjnym Wopity arkusz mapy 3 Gmina Rychliki, na której znajduje się budynek nr 2 wpisanej do księgi wieczystej nr EL1E/00075340/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych
• cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 36 246,00 zł.
• wadium: 3500,00 zł.
•  przetarg nie został rozstrzygnięty: nikt nie przystąpił do przetargu, brak wadium.