Skip to main content

Informacja o wynikach przetargu

2016-03-21

Informacja o wynikach przetargu ustnego, nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 18.03.2016r. na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy.
Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490)  informuję, że na dzień 18.03.2016r. ogłoszony został przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż na własność n/w nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku wielorodzinnym nr 2, wraz z udziałem wynoszącym 0,170 części wspólnych i niepodzielnych budynku i udziałem w takiej samej wysokości w działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 5/7  o pow. 0,3589 ha, położonej w Rejsytach, w obrębie geodezyjnym Wopity arkusz mapy 3 Gmina Rychliki, na której znajduje się budynek nr 2 wpisanej do księgi wieczystej nr EL1E/00075340/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych:
– cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 40 274,00 zł.
– wadium: 3500,00 zł.
– przetarg nie odbył się – nikt nie przystąpił do przetargu, brak wadium.