Skip to main content

Informacja o wynikach przetargu ustnego ograniczonego

2016-10-28

Informacja o wynikach przetargu ustnego, ograniczonego, ogłoszonego na dzień 27.10.2016r. na sprzedaż nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy.
Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490)  informuję, że na dzień 27.10.2016r. ogłoszone zostały przetargi ustne, ograniczone na sprzedaż na własność n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy:

• pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż  na własność nieruchomości rolnej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 207/5 o pow. 1,3100 ha, niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Rychliki arkusz mapy 1, Gmina Rychliki, wpisanej do księgi wieczystej nr  EL1E/00032702/7, prowadzonej przez  Sąd Rejonowy w Elblągu,  VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
– cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 50 461,00 zł – słownie: pięćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 00/100,
– wadium: 5000,00 zł.
– przetarg nie odbył się – nikt nie przystąpił do przetargu, brak wadium.

• pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości rolnej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 57/7 o powierzchni 0,8100 ha, niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Jelonki arkusz mapy 3, Gmina Rychliki, w wpisanej do księgi wieczystej nr EL1E/00032703/4, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
– cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 27 971,00 zł – słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 00/100.
– wadium: 3000,00 zł.
– przetarg nie odbył się – nikt nie przystąpił do przetargu, brak wadium.