Skip to main content

Informacja o wynikach przetargu ustnego

2016-07-18

Informacja o wynikach przetargu ustnego, nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 08.07.2016r. na sprzedaż budynku gospodarczego, położonego w obrębie geodezyjnym Wysoka Gmina Rychliki.

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490)  informuję, że na dzień 08.07.2016r. ogłoszony został przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż na własność n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

 

  • pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność budynku gospodarczego, składającego się z 4 pomieszczeń o ogólnej powierzchni użytkowej 160,00 m², położonego na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 72 o powierzchni 0,0071 ha, nr 73 o powierzchni 0,0073 ha, nr 74 o powierzchni 0,0072 ha i nr 75 o powierzchni 0,0074 ha, o ogólnej powierzchni 0,0290 ha, położonych w obrębie geodezyjnym Wysoka arkusz mapy 2, wpisanych do księgi wieczystej KW nr EL1E/00068439/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział ksiąg Wieczystych

Działki nr 72, nr 73, nr 74 i nr 75, zabudowane budynkiem gospodarczym stanowią część Zespołu Rezydencjonalnego z Folwarkiem, wpisanego indywidualnie do rejestru zabytków  Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Decyzją nr A-4174 z dnia 16 maja 2000 r. (dawny nr A-1684.
– cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 19 024,00zł – słownie: dziewiętnaście tysięcy dwadzieścia cztery złote 00/100.
– wadium: 1500,00 zł
– wadium w wyznaczonym terminie wpłaciły 2 osoby
– do przetargu dopuszczone zostały 2 osoby
– najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 19 800,00 zł.
– nabywcą nieruchomości: Robert Barański.

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rychliki
na okres 7 dni.