Skip to main content

Informacja o wyniku przetargu

2019-07-04

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego, ogłoszonego na dzień 26 czerwca 2019 roku, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.
Działając na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490) informuję, że na dzień 26.06.2019 roku, ogłoszony został przetarg, na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 143 o powierzchni 0,0160 ha, położonej w Barzynie, obręb geodezyjny nr 0001 Buczyniec arkusz mapy 1, wpisana do księgi wieczystej nr EL1E/00038140/1 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
• cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła: 3 200,00 zł netto/brutto – słownie: trzy tysiące dwieście złotych netto/brutto,
• wysokość wadium: 200,00 zł,
• wadium: wpłynęło 1 wadium,
• liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu; 1,
• liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu; 0
• najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 3 240,00 zł – słownie: trzy tysiące dwieście czterdzieści złotych 00/100 netto/brutto.,
• nabywca nieruchomości : Małgorzata i Zbigniew Kobas.