Skip to main content

Informacja o wyniku przetargu

2019-12-13

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego ograniczonego, ogłoszonego na dzień 12 grudnia 2019 roku, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490) informuję, że na dzień 12.12.2019r. ogłoszony został drugi przetarg ustny ograniczony, na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychliki:

 

1. Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39/2 o powierzchni 2,1200 ha, niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym nr 0004 Jelonki, arkusz mapy 1, wpisana do księgi wieczystej nr EL1E/00098737/1,prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiąca własność Gminy Rychliki:

• Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła: 105 000,00 zł netto/brutto – słownie: sto pięć tysięcy złotych 00/100 netto/brutto.

• wysokość wadium: 8 000,00 zł;

• wadium: nie wpłynęło żadne wadium;

• liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0;

• liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0;

• najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 0;

• nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu (brak wadium).