Skip to main content

Informacja o wyniku przetargu

2020-01-20

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego, ogłoszonego na dzień 17 stycznia 2020 roku, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490) informuję, że na dzień 17.01.2020r. ogłoszony został pierwszy przetarg ustny ograniczony, na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychliki:

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 219/5 o powierzchni 17,2400 ha, niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym nr 0010 Rychliki arkusz mapy 1, wpisana do księgi wieczystej nr EL1E/00032702/7, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiąca własność Gminy Rychliki:

• Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu: 405 140,00 zł netto/brutto – słownie: czterysta pięć tysięcy sto czterdzieści złotych 00/100 netto/brutto.
• wysokość wadium: 42 000,00 zł;
• wadium: nie wpłynęło żadne wadium;
• liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0;
• liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0;
• najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 0;
• nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu.