Skip to main content

Informacja o wyniku przetargu – działka w Jelonkach

2020-03-06

Informacja o wyniku kolejnego (trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 27.02.2020 r.. na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

 Działając na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490)podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej, który został przeprowadzony w dniu 27 lutego 2020 roku, w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach nr 86:

Kolejny (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39/2 o powierzchni 2,1200 ha, niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym nr 0004 Jelonki, arkusz mapy 1, wpisana do księgi wieczystej nr EL1E/00098737/1, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

  • Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła: 86 920,00 zł – netto/brutto – słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100.
  • Wysokość wadium: 5 000,00 zł.
  • Wadium: wpłynęło 1 wadium.
  • Liczba oferentów dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1.
  • Liczba oferentów niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0.
  • Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 87 820,00 zł – słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia złotych zero groszy.
  • W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: p. Aleksandrę i Jana Tyrawskich.