Skip to main content

Informacja o wyniku przetargu – działka w Jelonkach

2020-02-25

Informacja o wyniku kolejnego (trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 25 lutego 2020 roku, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

 Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490) informuję, że na dzień 25.02.2020 r. ogłoszony został kolejny (trzeci) przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Rychliki:

1. Kolejny (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 146/16  o powierzchni 0,3147 ha, niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym nr 0004 Jelonki, arkusz mapy 1, wpisana do księgi wieczystej nr EL1E/00032703/4, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiąca własność Gminy Rychliki:

  • Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła: 84 205,00 zł netto/brutto – słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięć złotych 00/100 netto/brutto
  • wysokość wadium: 5 000,00 zł;
  • wadium: nie wpłynęło żadne wadium;
  • liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0;
  • liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0;
  • najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 0;
  • nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu (brak wadium).