Skip to main content

Informacja o wyniku przetargu – hydrofornia w Rejsytach

2020-02-25

Informacja o wyniku pierwszego  przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 25 lutego 2020 roku, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

 Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490) informuję, że na dzień 25.02.2020r. ogłoszony został pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Rychliki:

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/2 o powierzchni 0,0643 ha, zabudowanej budynkiem byłej hydroforni, dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr EL1E/00062979/8, prowadzona w Sądzie Rejonowym w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych i nr 1/3 o powierzchni 0,0107 ha, stanowiącej drogę, dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr EL1E/00062978/1, prowadzona w Sądzie Rejonowym w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, położone w Rejsytach obręb geodezyjny nr 0014 Wopity, arkusz mapy 2, Gmina Rychliki,

  • Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu (działka nr 1/2 + budynek i działka nr 1/3):: 26 318,00 zł – słownie: dwadzieścia sześć tysięcy trzysta osiemnaście złotych 00/100 netto/brutto.
  • wysokość wadium: 2 500,00 zł;
  • wadium: nie wpłynęło żadne wadium;
  • liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0;
  • liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0;
  • najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 0;
  • nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu (brak wadium).