Skip to main content

Informacja o wyniku

2019-05-31

Drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 30 maja 2019 roku na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy.

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490)  informuję, że na dzień 30.05.2019 roku, ogłoszone zostały przetargi, na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki:

 

 1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 146/19 o powierzchni 0,1680 ha, niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Jelonki, arkusz mapy 1, Gmina Rychliki, wpisanej do księgi wieczystej nr EL1E/00032703/4, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych,

– Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła: 38 390,00 zł netto/brutto – słownie: trzydzieści osiem tysięcy trzysta  dziewięćdziesiąt złotych 00/100 netto/brutto.

 • • wadium: 3 000,00 zł;
 • • wadium: nie wpłynęło żadne wadium;
 • • liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu; 0
 • • liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu; 0
 • • najwyższa cena osiągnięta w przetargu: brak
 • • nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

                 

 1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 146/20 o powierzchni 0,1680 ha, niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Jelonki, arkusz mapy 1, Gmina Rychliki, wpisanej do księgi wieczystej nr EL1E/00032703/4, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych,

– Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła: 37 990,00 zł netto/brutto – słownie: trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100 netto/brutto.

 • • wadium: 3 000,00 zł;
 • • wadium: nie wpłynęło żadne wadium;
 • • liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu; 0
 • • liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu; 0
 • • najwyższa cena osiągnięta w przetargu: brak
 • • nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.