Skip to main content

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

2013-02-25

Niniejszym informuję powtórnie o ustawowym obowiązku zgłaszania przez posiadaczy zwierząt każdego faktu padnięcia przeżuwaczy w gospodarstwach.
Zgodnie z art. 42 ust. l pkt. la ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008r. Nr 213, póz. 1342 ze zm.) posiadacz zwierząt gospodarskich natychmiast informuje powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz.
Zgodnie z art. 85 ust. l pkt. 2b przytoczonej ustawy, kto uchyla się od obowiązku informowania powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.

W związku z powyższym informuję, że niezgłaszanie upadków przeżuwaczy zostanie potraktowane jako uchylanie się od obowiązku ustawowego i skutkować będzie wdrożeniem działań karno – administracyjnych wobec posiadaczy padłych zwierząt.
Zwracam się zatem z prośbą o rozpowszechnienie niniejszej informacji wśród rolników hodujących zwierzęta objęte powyższym obowiązkiem.
Stosownych zgłoszeń można dokonywać telefonicznie (nr tel. 055 237 02 53), elektronicznie (elblag.piw@wetgiw.gov.pl), pisemnie lub osobiście pod adresem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Elblągu, Aleja Grunwaldzka nr 108, 82-300 Elbląg. Niezbędne informacje potrzebne do prawidłowego zgłoszenia obejmują numer kolczyka padłego zwierzęcia, wiek, datę upadku oraz wskazanie zakładu odbierającego i kierującego daną sztukę do utylizacji.