Skip to main content

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Elblągu

2012-01-16

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu informuje

Obecnie obowiązujące przepisy w zakresie produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 201 Or. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U. Nr 207 poz. 1370). Zgodnie z tymi przepisami przy uboju zwierząt na terenie gospodarstwa powinny być spełnione wymagania określone m.in. w przepisach o ochronie zwierząt i w przepisach o identyfikacji i rejestracji zwierząt. Z powyższego wynika, że ubój na terenie gospodarstwa może być dokonywany wyłącznie przez osobę uprawnioną do jego przeprowadzenia.

Ponadto przepisy w/w rozporządzenia nakładają na posiadacza zwierzęcia lub osobę prowadzącą gospodarstwo, w którym dokonuje się uboju, jeśli jest to inne gospodarstwo niż gospodarstwo w którym utrzymywane były zwierzęta, obowiązek poinformowania (np. telefonicznie) powiatowego lekarza weterynarii co najmniej 24 godziny przed dokonaniem uboju o zamiarze przeprowadzenia uboju (nie dotyczy drobiu i zajęczaków).
Informacja taka powinna zawierać:

 

  1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierzał poddawanych ubojowi,
  2. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres podmiotu prowadzącego gospodarstwo w którym dokonuje się uboju zwierząt, jeśli jest to inne gospodarstwo niż gospodarstwo w którym utrzymywane były zwierzęta,
  3. gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi,
  4. numer identyfikacyjny zwierząt jeśli dotyczy,
  5. miejsce i termin uboju,
  6. imię i nazwisko osoby uprawnionej do prowadzenia uboju,
  7. inne istotne dane (np. nr telefonu informującego),

Ponadto informacja laka może zawierać zgłoszenie mięsa do badania poubojowego, które jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku uboju cieląt, owiec lub kóz powiadomienie musi być dokonane na piśmie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do w/w rozporządzenia i zawierać oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka w sposób zgodny z prawodawstwem weterynaryjnym. Mięso świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso odstrzelonych dzików podlega obowiązkowemu badaniu na obecność włośni na koszt posiadacza mięsa lub osoby prowadzącej gospodarstwo, w którym dokonuje się uboju, jeśli jest to inne gospodarstwo niż gospodarstwo w którym utrzymywane były zwierzęta. W przypadku gdy tusza nie podlega badaniu poubojowemu próbki do badania na obecność włośni pobiera i dostarcza do urzędowego lekarza weterynarii posiadacz mięsa lub podmiot prowadzący gospodarstwo w którym dokonuje się uboju zwierząt, jeśli jest to inne gospodarstwo niż gospodarstwo w którym utrzymywane były zwierzęta. W przypadku gdy tusza podlega badaniu poubojowemu próbki do badania na obecność włośni pobiera urzędowy lekarz weterynarii. Ponadto należy podkreślić, iż w przypadku gdy próbki do badań na obecność włośni pobrał i dostarczyć do badania posiadacz mięsa lub podmiot prowadzący gospodarstwo i w badaniu na obecność włośni stwierdzono ich obecność urzędowy lekarz jest zobowiązany przeprowadzić badanie mięsa tak poubojowe jak też, powtórnie, na obecność włośni na koszt jego posiadacza, przy czym próbki do badania mięsa w kierunku włośni pobiera urzędowy lekarz weterynarii. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań, o których mowa powyżej, mięso zostaje uznane za zdatne do spożycia przez ludzi urzędowy lekarz weterynarii jest zobowiązany wydać stosowne zaświadczenie o przeprowadzeniu badania. Przed uzyskaniem zaświadczenia mięso świń, nutrii oraz dzików nie może być wykorzystane.
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub zapytań należy kontaktować się z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Elblągu, tel. (55)2370253 lub 696429077.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu
Jerzy Koronowski

W załączeniu lista urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych na 2012 rok do badania mięsa przeznaczonego na użytek własny na obszarze powiatu elbląskiego oraz Miasta Elbląg. pobierz listę