Skip to main content

Informacja PPIS w Elblągu

2016-05-30

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że podmioty skupujące, przechowujące oraz przetwarzające produkty pochodzenia roślinnego przeznaczone do produkcji żywności pochodzące od podmiotów produkcji pierwotnej (rolników), zobowiązane są do prowadzenia rejestru dostawców, zgodnie z obowiązkiem śledzenia  pochodzenia produktów (traceability).

Powyższe wynika z treści rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rad z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, a w szczególności z art. 18 w/w rozporządzenia, który stanowi o możliwości śledzenia żywności na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji. Zgodnie z w/w rozporządzeniem podmioty działające na rynku spożywczym i pasz powinny móc zidentyfikować każdą osobę, która dostarczyła im środek spożywczy i utworzyć system i procedury umożliwiające przekazywanie takich informacji na żądanie właściwych władz.
Ponadto podmioty działające na rynku (rolnicy), prowadzące produkcję pierwotną (podstawową) zgodnie z art. 61 i 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia – tj. z 2010 r. nr 136, poz. 914 z późn. zm, – zobowiązane są do złożenia właściwego z tytułu miejsca prowadzenia działalności powiatowego inspektora sanitarnego wniosku o wpis do rejestru zakładów  podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.05.2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzenia zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu żywności podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106, poz. 730) – wniosek dostępny na stronie internetowej tut. Stacji – www.psseelblag.ornet.pl.

PPIS w Elblągu