Skip to main content

Termin uiszczania opłaty za odpady

2013-06-27

Urząd Gminy w Rychlikach informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 roku Nr VIII/56/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pierwszą opłatę za miesiąc lipiec należy uiścić w terminie do dnia 30 lipca 2013 roku, opłatę za pozostałe miesiące, tj. od miesiąca sierpnia 2013 roku, należy opłacać w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca, którego obowiązek dotyczy.
Opłaty przyjmowane będą w kasie Urzędu Gminy Rychliki w godz. 8.00 do 11.00 lub na indywidualny rachunek bankowy, o numerze którego powiadomieni zostaną Państwo w odrębnych informacjach.