Skip to main content

Inwentaryzacja azbestu

2010-01-04

Urząd Gminy Rychliki informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003r., nr 192, poz. 1876) właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz terenu na którym znajdują się wyroby zawierające azbest, ma obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury) wyrobów zawierających azbest.

Wynik inwentaryzacji ujmuje się w informacji, według wzoru zawartego w:

  • załączniku nr 1 – o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania,

lub

  • załączniku nr 2 – o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało

zakończone.
Powyższą informację, sporządza się w dwóch egzemplarzach:

  • jeden egzemplarz przedkłada w formie pisemnej wójtowi (dotyczy osób izycznych nie będących przedsiębiorcami) lub wojewodzie (przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)
  • drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
Wypełnioną informację należy dostarczyć do Urzędu Gminy Rychliki pokój nr 2a.
Formularze do pobrania znajdują się w Urzędzie Gminy w Rychlikach pokój nr 2a.
Gmina Rychliki w 2010 roku zamierza opracować Program usuwania wyrobów zawierających azbest, który będzie podstawą dla pozyskiwania funduszy na utylizację azbestu.