Skip to main content

Jeszcze o drodze 527

2011-04-08

W 2008 roku podczas konferencji w Olsztynie „Budujemy bezpieczne drogi” po raz pierwszy realnego kształtu nabrało zamierzenie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy województwa w miejscowości Pachoły do miejscowości Jelonki. Od tego czasu zamierzenie zamieniło się w realne działania, których skutkiem było powstanie projektu przebudowy drogi podzielonego na dwa odcinki. W 2009 roku odbyły się konsultacje społeczne w Rychlikach, podczas których do publicznego wglądu wyłożono wstępny projekt przebudowy drogi.

Ogólnym założeniem było dostosowanie zniszczonej drogi do obecnie obowiązujących norm i parametrów. Zaplanowano poszerzenie drogi, wzmocnienie nawierzchni, przebudowę skrzyżowań i obiektów inżynierskich, zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wycinkę drzew kolidujących z przebudową drogi oraz zagrażających bezpieczeństwu ze względu na ich zły stan zdrowotny. Na początku grudnia inwestor, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie złożył do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na obu projektowanych odcinkach. Decyzje o pozwoleniu wydane zostały w połowie lutego 2011 r. z rygorem natychmiastowej wykonalności. Pod koniec marca br. decyzje te się uprawomocniły. Prawomocne są również decyzje zatwierdzające podział nieruchomości które przejmowane są pod drogę, a w kwietniu rozpoczęła się procedura stabilizowania znaków granicznych. Można więc śmiało powiedzieć, że prace nad drogą są już bardzo zaawansowane, co oczywiście wiąże się z ogromnymi nakładami już poniesionymi.

 

Zgodnie z wymaganiami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie inwestor przeprowadził szczegółową inwentaryzację drzew przeznaczonych do wycinki pod względem występowania w ich obrębie chronionych gatunków roślin i owadów, w wyniku której stwierdzono występowanie pachnicy dębowej, innych bezkręgowców oraz porostów. Inwestor w lutym br. złożył więc do RDOŚ i GDOŚ wnioski o wykonanie czynności zabronionej w stosunku do gatunków objętych ochroną. W marcu br. odbyły się na drodze 527 oględziny drzew z udziałem RDOŚ w Olsztynie i przedstawiciele inwestora oraz biura projektowego. Do końca marca miała zostać wydana decyzja w tej sprawie.

Niestety niepokojący jest fakt, że opinia na temat wycinki drzew może być jednoznacznie negatywna ze wskazaniem na dokonanie zmian w projekcie drogi obejmujących przede wszystkim taką zmianę przebiegu, aby drzewa nie musiały być wycinane. Z wstępnych informacji uzyskanych w trakcie oględzin oraz później od inwestora wynika, że wycinka drzew może zostać zablokowana, a co za tym idzie również przebudowa drogi. Na dzień dzisiejszy inwestor posiada zabezpieczone fundusze na przebudowę drogi 527 a na II kwartał 2011 r. zaplanowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych. Wymóg zmiany projektu pociąga za sobą konieczność opracowania wszystkiego praktycznie od początku, nowych uzgodnień i pozwoleń co zajmie kolejne trzy lata. Nie jest też wcale powiedziane, że uda się tak zmienić przebieg drogi aby uniknąć całkowicie wycinki drzew lub nawet częściowo, ponieważ nawet pomiędzy miejscowościami nie ma możliwości poprowadzenia drogi „bokiem”.

Ważnym aspektem mającym wpływ na opinię RDOŚ i ostateczną decyzję GDOŚ w sprawie drzew ma kwestia rzekomego zniszczenia całej populacji stwierdzonych gatunków chronionych na terenie gminy. Nie sprawdzono występowania tych gatunków w zadrzewieniach przy innych drogach zwłaszcza gminnych i powiatowych na terenie całej gminy Rychliki oraz na terenach leśnych, skupiskach drzew, zagajnikach i przy drogach śródpolnych. Wydaje się mało prawdopodobne, że cała populacja skupiła się na tej jednej drodze i wycinka drzew miałaby całkowicie tą populację zniszczyć.