Skip to main content

KARTA DUŻEJ RODZINY

2014-06-17

Od 16 czerwca 2014 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu dla rodzin wielodzietnych ( kliknij: Dz.U. z dnia 5 czerwca 2014 r. poz. 755 ) .
Do korzystania z programu upoważnione są rodziny wielodzietne, które mają na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci. Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.

Dokumentem identyfikującym członka rodziny jest KARTA DUŻEJ RODZINY którą z upoważnienia Wójta gminy Rychliki przyznawać będzie  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (po uprzednim złożeniu wniosku o przyznanie Karty).
Karta Dużej Rodziny  przyznawana będzie po okazaniu oryginałów  lub odpisów dokumentów potwierdzających uprawnienie ( dokumentów tożsamości, aktów urodzenia,  zaświadczenia ze szkoły o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – dot. dzieci w wieku powyżej 18.roku życia, orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka, postanowieniu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka )
    
Członkowie rodziny wielodzietnej informowani będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o przysługujących im uprawnieniach przez wskazanie strony internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, na której jest zamieszczony wykaz uprawnień przysługujących  na podstawie programu jak również informacje w tym zakresie publikowane będą na stronie internetowej Urzędu Gminy , w  Biuletynie Informacyjnym( www.bip.rychliki.pl), na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i na tablicach w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Szczegółowe informacje udzielane są w
Ośrodku Pomocy Społecznej
w Rychlikach
tel. 55 248-84 -73