Skip to main content

Kolejny odcinek wodociągu…

2016-10-18

W dniu dzisiejszym – 18 października 2016 r. – podpisana została umowa pomiędzy Gminą Rychliki reprezentowaną przez Wójta Gminy Henryka Kiejdo a Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę WODROL-OLSZTYN Sp. z o.o. z Dywit reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Zbigniewa Maciejewskiego.
Przedmiotem umowy jest robota budowlana polegająca na wykonaniu sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Barzyna – Rychliki wraz z przyłączami wodociągowymi do kolonii Brzeźniak w Rychlikach.

Planowana trasa wodociągu przebiegać będzie po gruntach prywatnych, gminnych i Skarbu Państwa, wzdłuż drogi powiatowej nr 1185N od mc. Barzyna do Rychlik oraz w działkach dróg gminnych do kolonii Brzeźniak. Nowa sieć wodociągowa będzie zasilana wodą z gminnego ujęcia wody w Gołutowie.
Koszt robót budowlanych zgodnie z umową wyniesie 209 466,95 zł brutto. Termin wykonania zadania upływa w dniu 16.12.2016 r.