Skip to main content

Komunikat dla właścicieli lasów prywatnych

2016-09-12

W związku z pismem Ministra Środowiska z 17 sierpnia 2016 r., Nr DLP-V-4l1.l07.2016.DP uprzejmie informuję, że na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, W latach 2016-2018, będą prowadzone prace obserwacyjno – pomiarowe W ramach zadania pn.: „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018″, stanowiącego element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Treść programu oraz metodyka prowadzonych prac dostępna jest na stronie: http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-przyrody.

Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zachowania siedlisk przyrodniczych występujących W Polsce na gruntach i wodach wszystkich form własności W relacji do zmieniających się warunków środowiska.
Prace terenowe prowadzone będą corocznie W okresie wegetacyjnym od marca do października na stałych powierzchniach obserwacyjnych.
Wykonawcą monitoringu siedlisk przyrodniczych jest konsorcjum, którego liderem jest Instytut Badawczy Leśnictwa z siedzibą w Sękocinie Starym, a w jego skład wchodzą: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Sękocinie Starym, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk z siedzibą W Krakowie, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą W Warszawie, TAXUS IT Sp. z o.o. z siedzibą W Warszawie.

 

Z wyrazami szacunku           
 Sławomir Sadowski            
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurskí