Skip to main content

KOMUNIKAT GZK RYCHLIKI

2019-07-22

Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach przypomina o obowiązku uiszczania na bieżąco opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. Powtarzająca się zaległość będzie stanowić podstawę do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, zamknięcia przyłącza wodociągowego, oraz demontażu wodomierza. Ponowne uruchomienie dostaw wody będzie możliwe po uregulowaniu zaległych należności oraz dokonania zapłaty za koszty poniesione przez GZK w Rychlikach w związku z przywróceniem dostaw.

Jednocześnie informujemy, że kto bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych podlega karze grzywny do 5000 zł. Dodatkowo w myśl obowiązujących przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu i odprowadzeniu ścieków, kto nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociagowo – kanalizacyjnego do wykonywania czynności określonych w ustawie, art 7- uprawnienia osób reprezentujących przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne również podlega karze do 5000 zł. Zwracamy się do wszystkich mieszkańców Gminy Rychliki aby respektować obowiązujące prawo, ponieważ w przypadku nie zastosowania się do przepisów dojdzie do faktycznego odcięcia przyłącza, a co za tym idzie przerwania dostaw wody i skierowania sprawy bez ponownego powiadomienia na drogę sądową.

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego
w Rychlikach