Skip to main content

Komunikat dla rolników

2012-05-13

Szanowni Państwo
Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie, wzorem lat poprzednich przypomina o bezpiecznym i właściwym stosowaniu środków ochrony roślin, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz środowiska. Biorąc pod uwagę znaczenie poszczególnych grup organizmów dla stabilnego rozwoju ekosystemów i komponentów środowiska naturalnego, jednym z najważniejszych aspektów właściwego stosowania środków ochrony roślin jest wyeliminowanie ich negatywnego wpływu na populację pszczół. Ze względu na fakt, iż najczęstszą przyczyną incydentów związanych z pestycydami jest nieprawidłowe użycie produktu, zignorowanie znajdujących się na etykiecie informacji oraz słaba komunikacja producenta/rolnika z pszczelarzami należy podjąć wszelkie konieczne kroki związane z bezpiecznym stosowaniem środków ochrony roślin.

W związku z tym informuję, iż osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w których władaniu znajdują się grunty, rośliny, produkty roślinne lub przedmioty lub środki ochrony roślin oraz stosujący środki ochrony roślin, w tym użytkownicy profesjonalni – osoby, które stosują pestycydy w toku swej działalności zawodowej, w tym operatorzy, technicy, pracownicy i osoby samozatrudnione zarówno w sektorze rolnym, jak i w innych sektorach (art. 3 pkt l Dyrektywy 2009/128) zobowiązani są do przestrzegania przepisów zawartych w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133 póz. 849 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r., które weszło w życie z dniem 14 czerwca 2011.
Zgodnie z powyższym rozporządzeniem właściwe stosowanie środków ochrony roślin obejmuje stosowanie ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin oraz dobrej praktyki ochrony roślin, w której zabiegi z użyciem środków ochrony roślin są dobierane, dawkowane i planowane tak, aby zapewnić akceptowalną skuteczność przy minimalnej niezbędnej ilości zastosowanych środków ochrony roślin z uwzględnieniem miejscowych warunków oraz zwalczania metodami mechanicznymi i biologicznymi.
Wymagane jest aby zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnej wykonywane były przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończenia tego szkolenia. Osoby nie posiadające wymaganego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz posiadacze opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych, którzy nie mają aktualnego zaświadczenia potwierdzającego ich sprawność techniczną, powinny zgłosić się do jednostek upoważnionych przez Wojewódzkiego Inspektora w zakresie przeprowadzania badań sprawności technicznej opryskiwaczy oraz do przedsiębiorców/podmiotów wpisanych do rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony roślin.
Aktualne wykazy ww. jednostek i przedsiębiorców/podmiotów są umieszczone na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie pod adresem: http// www.piorin.gov. pl/olsztyn.
Na ww. stronie umieszczone są również adresy jednostek terenowych (oddziałów, delegatury) Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie, a także wykaz i adresy punktów obrotu środkami ochrony roślin w województwie oraz szereg innych informacji z dziedziny ochrony roślin i nasiennictwa.
Pod adresem: http://www.piorin.gov.pl/sygn/start.php Inspekcja sygnalizuje pojaw organizmów szkodliwych dla upraw ważnych gospodarczo na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem: http://www.minrol.gov.pl >Informacje branżowe>Produkcja rośłinna>Ochrona roślin .
Przekazując powyższe informacje, proszę o przestrzeganie ustalonych prawem zasad, a w szczególności eliminowanie zabiegów środkami ochrony roślin toksycznymi dla pszczół, na kwitnących roślinach (w tym również na uprawach z kwitnącymi chwastami w roślinach uprawnych) lub pokrytych spadzią. W przypadkach, gdy zachodzi konieczność wykonania zabiegu na kwitnących roślinach, należy stosować właściwy dobór środków ochrony roślin, a zabiegi wykonywać poza godzinami lotu (najlepiej wieczorem po zachodzie słońca) z zachowaniem wymaganego dla danego preparatu środka ostrożności dla pszczół.
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz, U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z póz. zm.) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w ww. sprawach, należy do gminy. Ponadto, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1592 ze zm.) do obowiązków powiatu należy wykonywanie zadań o charakterze ponadgminnym m.in. z zakresu: ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego. W przypadku podejrzenia o zatrucie pszczół powinno się niezwłocznie zawiadomić właściwego terenowo wójta, burmistrza, starostę, który może powołać Komisję w celu wyjaśnienia zaistniałego zdarzenia. Komisja, zobowiązana jest dokonać wnikliwej oceny zdarzenia oraz ustalić przyczyny zatrucia. W przypadkach koniecznych, na zlecenie poszkodowanego pszczelarza, może być pobrana próbka martwych pszczół, celem przeprowadzenia analizy na pozostałości środków ochrony roślin.
W przypadku kiedy działająca w sprawie zatrucia Komisja lub podmiot poszkodowany, uzna za niezbędne pobranie i przekazanie do badania na pozostałości środków ochrony roślin próbek gleby lub roślin, czynności związane z próbkobraniem w tym zakresie zostaną wykonane przez przedstawiciela/inspektora WIORiN zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przykładowe wielkości próbek roślin i gleby powinny wynosić:

  1. gleba    – l kg (gleba kamienista – 2 kg),
  2. zioła    – 0,5 kg,
  3. rośliny rosnące – l kg

Badania roślin i gleby na pozostałości środków ochrony roślin wykonywane są na zlecenie podmiotu (między innymi) w:

  • Instytucie Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Laboratorium Badań Pozostałości Środków Ochrony Roślin w Białymstoku ul. Chełmońskiego 22, 15-195 Białystok, tel. 85 675 34 19, O 85 678 54 70, www.ior.biaivstok.pl e-mail: biuro@ior.bialvstok.pl, (badane mogą być także martwe pszczoły),
  • Instytucie  Ochrony  Roślin – Państwowy  Instytut  Badawczy  Zakład  Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, tel. 61 864 90 54, fax   61 864 91 80, www.ior.poznan.pl,
  • Głównym Inspektoracie Ochrony Rośli i Nasiennictwa, Centralne Laboratorium w Toruniu, Pracownia Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin, ul. Żwirki i Wigury 73,  87-łOO Toruń, tel.  56 639  11   10,  fax     56 639  11   11,  e-mail: el-tor@piorin.gov.pL
  • Instytucie  Ogrodnictwa w  Skierniewicach  Pracownia Badania Bezpieczeństwa Żywności, ul. Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice, tel. (46) 834 52 86, e-mail: insad@insad.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie, z racji sprawowanego nadzoru nad stosowaniem środków ochrony roślin w oparciu o obowiązujące przepisy, równocześnie i niezależnie od działania przedmiotowej Komisji, dokonuje urzędowej kontroli prawidłowości stosowania środków ochrony roślin u podmiotów podejrzewanych o dokonanie zatrucia, a w wypadku stwierdzenia nieprawidłowości stosuje przewidziane przepisami prawa sankcje karne.
Przekazując powyższą informację   wyrażam nadzieję, że w nadchodzącym sezonie nie dojdzie do naruszenia przepisów w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie