Skip to main content

Komunikat w sprawie skażenia bakterią coli

2018-03-23

Od środy dla miejscowości Rychliki, Rejsyty i Wopity obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania wody w celach spożywczych, do mycia naczyń, owoców czy też kąpieli. Woda może być używana do celów porządkowych oraz spłukiwania toalet. Przyczyną jest wykrycie w próbkach pobranych w dniu 16 marca br. obecności bakterii grupy coli. Jedną z próbek pobrano na Stacji Uzdatniania Wody w Rychlikach, gdzie wykryto 11 jednostek przy normie wynoszącej do 10 jednostek. W próbce pobranej na sieci wodociągowej w budynku Gminnego Zakładu Komunalnego wykryto 7 jednostek, czyli zgodnie z obowiązującymi warunkowymi normami.

Jednak wystąpienie przekroczenia na stacji SUW spowodowało, że 20 marca po godz. 14.00 PPIS w Elblągu przesłał do Urzędu Gminy maila z informacją o przekroczeniu normy bakterii i możliwości wydania decyzji o braku przydatności wody do spożycia. Służby komunalne już wtedy rozpoczęły przygotowania do takiej ewentualności, aby natychmiast po wydaniu decyzji przystąpić do działań związanych z zapewnieniem alternatywnych dostaw wody. W dniu 21 marca przed godz. 14.00 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu wydał decyzję o braku przydatności wody z wodociągu sieciowego Rychliki do spożycia.
Treść decyzji przesłana do Urzędu Gminy Rychliki drogą mailową, została umieszczona natychmiast w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Rychliki. Informacja w formie komunikatów papierowych umieszczona została na tablicach ogłoszeniowych, słupach, drzewach oraz w lokalnych sklepach. Zgodnie z treścią decyzji PPIS służby komunalne zapewniły mieszkańcom wymienionych wyżej miejscowości alternatywne źródła wody przydatnej do spożycia. Punkty odbioru wody ustanowiono w Rychlikach na osiedlu Podleśna, przy blokach Stacji Oceny Odmian oraz na Domkach. W Rejsytach ustawiono punkty na blokach i przy pałacu. Dodatkowo w zależności od potrzeb, woda jest dostarczana w butelkach. Telefon dyżurny w sprawach związanych z zaistniałą sytuacją to 606 265 137. Jest to numer do Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego, który przyjmuje zgłoszenia, zapotrzebowania na wodę oraz udziela informacji na temat stanu wody w wodociągu sieciowym Rychliki.
Ze względu na zaistniałą sytuację, Wójt Gminy Rychliki podjął decyzję o powołaniu zespołu kryzysowego, który na bieżąco będzie zajmował się wyjaśnieniem przyczyn i usuwaniem skutków zaistniałej sytuacji. Na chwilę obecną nie jest znana przyczyna wystąpienia bakterii w badanych próbkach, jednak do tego typu zdarzeń dochodzi najczęściej przy podtopieniach, awariach studni głębinowych lub rozszczelnieniach sieci. Ponieważ do tego typu zdarzeń w ostatnim czasie nie dochodziło (ostatnia tego typu sytuacja miała miejsce we wrześniu 2017 r.), przyczyn należy się doszukiwać gdzie indziej. Większość sieci wodociągowej w Rychlikach pochodzi z lat 70 ubiegłego wieku, podobnie jak hydrofornia. Gmina Rychliki realizując koncepcję zwodociągowania gminy planuje w niedalekiej przyszłości modernizację ujęcia wody oraz hydroforni w Rychlikach, ale najbardziej prawdopodobną przyczyną będzie jednak możliwość przebicia się zanieczyszczeń zewnętrznych do warstw wodonośnych ujęcia wody. Wskazywać na to może właśnie większa ilość jednostek w ujęciu niż w sieci wodociągowej. Może to być zdarzenie losowe, raczej nie podejrzewa się działania osób trzecich.
Gminne służby cały czas pracują nad znalezieniem przyczyn pojawienia się w wodzie bakterii z grupy coli oraz nad doprowadzeniem jakości wody do wymaganych parametrów. Sieć jest płukana i dezynfekowana. O podejmowanych działaniach na bieżąco informowany jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu.
Wczoraj pobrano kontrolne próby wody celem zbadania parametrów mikrobiologicznych. Wyniki tych badań będą znane prawdopodobnie dziś (piątek). Aby podobnych sytuacji uniknąć w przyszłości, planuje się zainstalowanie specjalistycznych sterylizatorów do wody na głównych ujęciach na terenie gminy.
O stanie sytuacji będziemy monitorować na bieżąco poprzez stronę internetową oraz komunikaty w formie papierowej.

Wójt Gminy Rychliki     
mgr Henryk Kiejdo