Skip to main content

Konkurs literacki

2010-03-04

Komitet Organizacyjny Jubileuszu 700 – lecia Rychlik oraz Zespół Szkół w Rychlikach
zapraszają do wzięcia udziału w konkursie literackim

„Jak tu było?
– wspomnienia pierwszych powojennych mieszkańców Rychlik”.

Cele konkursu:
zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności
popularyzowanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży
rozwijanie wrażliwości i wyobraźni
poznanie powojennej historii Rychlik

Forma pracy dowolna: np. wywiad, reportaż, opowiadanie, wspomnienia, dziennik. itp.

Adresaci konkursu:
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz byli i obecni mieszkańcy Rychlik

Zasady uczestnictwa:
warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie na adres Zespołu Szkół w Rychlikach utworu – pracy literackiej dotąd niepublikowanej i nienagradzanej w innych konkursach,
jeden autor może nadesłać tylko jeden utwór
utwór należy podpisać pseudonimem. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym pseudonimem, zawierającą dane personalne (imię, nazwisko, wiek, adres i numer telefonu).

Termin składania prac:
Prace należy składać do 30 czerwca 2010 r. w sekretariacie Zespołu Szkół w Rychlikach bądź przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół w Rychlikach, 14- 411 Rychliki z dopiskiem „konkurs literacki”.

Kryteria oceniania:
ciekawa, bogata tematyka utworu dotycząca życia pierwszych powojennych mieszkańców Rychlik
poprawność stylistyczna i językowa
historyczny charakter utworu

Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół w Rychlikach . Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania utworów konkursowych bez honorariów, np w celu publikacji.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora i sponsorów, a pozostali uczestnicy konkursu dyplomy uczestnictwa, natomiast uczniowie ZS oceny celujące z języka polskiego
O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizator poinformuje telefonicznie do 25 sierpnia 2010 r. Informacje będzie można uzyskać również na stronie internetowej szkoły – www.zsrychliki.biposwiata.pl
Po ogłoszeniu wyników konkursu organizator zwróci się z prośbą do laureatów o przesłanie prac drogą elektroniczną na adres: spkorczak@op.pl lub na płycie (dyskietce) w celu opublikowania ich w biuletynie konkursowym i na stronie internetowej szkoły.

Kontakt:
sekretariat szkoły – tel. 55 248 81 85