Skip to main content

Konkurs ofert

2020-01-30

Wójt Gminy Rychliki ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w 2020 r. w zakresie:

1. upowszechniania kultury fizycznej;

2. upowszechniania kultury i sztuki

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wspomnianych zadań wyniesie w sumie 50 tys. złotych.

W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Gminy Rychliki, w terminie do dnia 21 lutego 2020 r. do godz. 15:15.  Kopertę należy opatrzyć opisem: Konkurs ofert na wsparcie zadań organizacjom pozarządowym”.

Szczegółowe informacje i instrukcje składania ofert we wspomnianym otwartym konkursie ofert znaleźć można w ogłoszeniu opublikowanym na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej /zakładka organizacje pozarządowe/.

Zarządzenie Wójta Gminy Rychliki

Oferta zadania

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wzór sprawozdania

Wzór umowy