Skip to main content

Konkurs ofert na wspieranie szkolenia sportowego…

2014-03-20

Wójt Gminy Rychliki

ogłasza konkurs ofert na wspieranie szkolenia sportowego, organizowanie zawodów sportowych oraz upowszechnianie kultury i sztuki oraz dziedzictwa kulturowego

 

I)     Rodzaj zadań:

 1. 1.     Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Rychliki poprzez uczestnictwo w szkoleniach i zawodach.
 2. 2.     Upowszechnianie kultury i sztuki oraz dziedzictwa kulturowego.

 

II)     Wysokość środków publicznych na realizację zadań:

Na realizację ofert wyłonionych w konkursie przeznaczono w budżecie Gminy Rychliki środki w wysokości 50 000,00 zł, w tym na wyżej wymienione zadania odpowiednio:

 1. 45 000,00zł
 2. 5 000,00zł

 

III)       Zasady przyznawania dotacji:

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku poz. 1536 z późniejszymi zmianami).

 

IV)     Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie winno w całości mieścić się w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowej ubiegającej się o dotację.
 2. Organizacja przystępująca do konkursu winna prowadzić działalność na terenie Gminy Rychliki.
 3. Organizacja przystępująca do konkursu zapewni mieszkańcom Gminy Rychliki możliwość nieodpłatnego korzystania z oferty wynikającej z realizacji powierzonego zadania.
 4. Zadanie powinno być zrealizowane od dnia zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2014 r. przez podmiot składający ofertę.
 5. Oferta powinna zawierać w szczególności:

a)     szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

b)     termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

c)      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

d)     informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;

e)     informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizacje tego zadania pochodzących z innych źródeł;

f)       deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

 

V)    Termin i inne warunki składania ofert:

 1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rychliki lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Rychliki, Rychliki 86, 14-411 Rychliki, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00 (decyduje termin doręczenia do adresata) w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na zlecenie zadań organizacjom pozarządowym”.
 2. Oferty winny być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 nr 6, poz. 25).
 3. Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VI)   Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 kwietnia 2014 roku o godz. 10.00 w Sali nr 4 Urzędu Gminy Rychliki.
 2. Wybór oferty nastąpi w terminie do 7 dni od dnia ich publicznego otwarcia.
 3. Komisja dokona wyboru ofert w oparciu o kryteria określone w Uchwale nr VIII/60/2013 Rady Gminy Rychliki z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie „Programu współpracy na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego działającymi na terenie Gminy Rychliki”, to jest:

1)    celowość realizacji określonego zadania publicznego;

2)    możliwości realizacji zadania przez daną organizację;

3)    kalkulację kosztów realizacji zadania;

4)    wywiązywanie się z umów w latach poprzednich.

 1. Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone bez rozpatrzenia merytorycznego. Brak jakiegokolwiek załącznika będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Po złożeniu oferty nie ma możliwości uzupełniania braków we wnioskach.

 

VII)    Informacje na temat zadań powierzonych do realizacji organizacjom pozarządowym w latach 2010 – 2013:

2010 r.

 1. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 790 000,00zł
 2. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Rychliki poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną 16 000,00zł.

2011 r.

 1. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 468 384,00 zł
 2. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Rychliki poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną – 30 000,00 zł

2012r.

 1. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 932 300,00 zł
 2. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Rychliki poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną 35 000,00 zł

2013r.

 1. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 603 155,00 zł
 2. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Rychliki poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną 35 000,00 zł
 3. Upowszechnianie kultury i sztuki oraz dziedzictwa kulturowego 5 000,00 zł

 

VIII)   Postanowienia końcowe:

 1. Wójt Gminy Rychliki zastrzega prawo unieważnienia konkursu w przypadku braku ofert lub żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów zawartych w ogłoszeniu.
 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa sporządzona w formie pisemnej pomiędzy Gminą Rychliki a oferentem.
 3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 4. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu docelowymi podmiotami działań byli mieszkańcy Gminy Rychliki.
 5. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, na banerach, informacji o tym, iż zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Rychliki. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.

 

 

KONKURS OFERT – ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY – REGULAMIN