Skip to main content

Konsultacje społeczne projektu Programu Polska Wschodnia 2014-2020

2013-10-03

Informujemy, że z dniem 20 września 2013 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Polska Wschodnia 2014-2020.

 

Proces ten prowadzony jest w formie on-line.

Uwagi do dokumentu można zgłaszać poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie WWW pod adresem:

www.polskawschodnia.gov.pl/konsultacje-popw

do momentu zakończenia konsultacji, tj. do dnia 25 października 2013 r.

Głównym celem Programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej.

Cel ten będzie realizowany poprzez koncentrację działań programu na:
    wsparciu w obszarze innowacyjności i B+R,
    wsparciu konkurencyjności przedsiębiorstw w szczególności w obszarze internacjonalizacji,
    wsparciu w zakresie poprawy efektywności układów transportowych miast wojewódzkich
    i ich obszarów funkcjonalnych,
    wsparciu w zakresie zwiększenia spójności wewnętrznej makroregionu.

Podstawę wyboru obszarów objętych wsparciem stanowi zaktualizowana Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, wpisująca się w najważniejsze uwarunkowania krajowe i europejskie. Cele i zakres Programu są jednocześnie odpowiedzią na wybrane wyzwania rozwojowe nakreślone w projekcie Umowy Partnerstwa (UP) w odniesieniu do pięciu województw makroregionu.

Mając na uwadze duże znaczenie Programu dla rozwoju regionu oraz dobrą znajomość celów i potrzeb do zrealizowania, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem oraz zgłaszanie wszelkich opinii, uwag i propozycji do projektu. Zebrane opinie i uwagi zostaną wykorzystane w pracach nad ostateczną wersją Programu.

Dla osób nie posiadających stałego dostępu do Internetu a zainteresowanych przedmiotowym projektem Urząd Gminy Rychliki może udostępnić powyższy dokument do zapoznania się w siedzibie Urzędu w godz. 07.15 – 15.15 u Inspektora ds. rozwoju obszarów wiejskich (I piętro obok Kasy)