Skip to main content

Konsultacje w sprawie drogi 527

2009-08-31

Urząd Gminy w Rychlikach informuje mieszkańców gminy Rychliki o zaplanowanych konsultacjach społecznych w sprawie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 527, która stanowi najważniejszą drogę na terenie naszej gminy. W grę wchodzi przebudowa drogi na odcinku od Jelonek do granicy wojewóztwa za miejscowością Sójki, więc można powiedzieć że konsultacje będą ważne dla wszystkich mieszkańców gminy, nie tylko z miejscowości położonych przy drodze 527. Przedstawiciele firmy DRO-KONSULT przedstawią wstępny projekt przebudowy, z którym będzie można się zapoznać i wnieść uwagi.

Najbardziej zainteresowani powinni być ci mieszkańcy, których pola lub posesje graniczą z drogą, ponieważ planowana jest budowa chodników oraz remont zjazdów. Konsultacje odbędą się w dniu 08 września 2009 r. w Sali Obrad przy Bibliotece Publicznej w Rychlikach o godzinie 13.00. Poniżej ulotka informacyjna.

Informuje się, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013 planowana jest do realizacji inwestycja pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku gr. województwa – Jelonki”

Inwestor: Województwo Warmińsko – Mazurskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28B tel.089-526-19-00, Faks 089-539 98 76)

Projektant: DRO – KONSULT Sp. z o.o. 03-310 Warszawa ul. Odrowąża 15 O/Białystok 15 – 110 Białystok ul Kombatantów 7 tel. 085 741 05 81, Faks 085 741 05 81 email: bialystok@drokonsult.com.pl

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 planowana jest do zrealizowania wg dwóch oddzielnych opracowań.
1. Rozbudowa DW 527 na odcinku gr woj. – Rychliki od km 3+290 do km 14+500”.
2. Rozbudowa DW 527 na odcinku Rychliki – Jelonki od km 14+500 do km 22+815”.
Rozbudowa odcinka drogi wraz z występującymi na nim obiektami inżynierskimi usprawni ruch pojazdów i poprawi bezpieczeństwo w ruchu na drodze.
Projektowany zakres zasadniczych prac budowlanych:
– wzmocnienie nośności drogi do 100kN/m, korekta łuków,
– wycinka drzew kolidujących z przebudową,
– przebudowa skrzyżowań i zjazdów, wykonanie przejść dla pieszych
– budowa zatok autobusowych,
– budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych,
– budowa nowych obiektów inżynierskich i przebudowa przepustów pod drogą,
– budowa/przebudowa odwodnienia drogi ,
– budowa/przebudowa oświetlenia ulicznego,
– wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
– rekultywacja terenów po przebudowie drogi.

Dokumentacja rozbudowy odcinka drogi do wglądu do dnia 30.09.2009r w siedzibie Projektanta oraz U.G w Rychlikach.
Ponadto informacje o projekcie zamieszczone są na stronie miejscowości Rychliki: www.rychliki.org
Zapraszamy na konsultacje społeczne w dniu: 08-09-2009 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Rychliki (Sala Obrad w Publiotece Publicznej).