Skip to main content

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

2019-10-01

Zgodnie z art. 5a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z póź. zm.) oraz Uchwałą nr VII/53/2012 Rady Gminy Rychliki z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w związku z przygotowywaniem rocznego „Programu współpracy na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego działającymi na terenie Gminy Rychliki” Wójt Gminy Rychliki zwraca się z prośbą o zgłaszanie propozycji i uwag do projektu tego programu.

 

Uwagi i propozycje do projektu należy zgłaszać do Urzędu Gminy Rychliki, w terminie do dnia 15 października 2019 r. do godziny 10:00.

Osobą wyznaczoną do przyjmowania uwag i propozycji jest:

Agnieszka Jundziłł

tel. 55 248 81 55,

e-mail: fundusze@rychliki.pl

 

Projekt uchwały

Formularz zmian