Skip to main content

Łagodzenie skutków epidemii COVID-19 w sektorze przetwórstwa rybnego

2020-08-26

arimrPrezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury” w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Nabór ma na celu łagodzenie skutków gospodarczych epidemii COVID-19 dla branży przetwórstwa rybnego.

 Pomoc w ramach tego działania na realizację operacji w zakresie wsparcia kapitału obrotowego przyznaje się:

• zakładom przetwórstwa produktów rybnych albo
• zakładom przetwórstwa produktów rybnych, które w procesie przetwórstwa wykorzystują surowiec pochodzący z krajowych połowów morskich w ilości powyżej 75% wielkości produkcji
– będącym mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE i wykonującym działalność gospodarczą w zakresie kodu PKD 10.20.Z. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków.

Forma i wysokość pomocy

Pomoc przyznaje się w formie wypłaty premii określonej w umowie o dofinansowanie.

Wysokość pomocy jest ustalana  zgodnie z następującym wzorem:

R= O x N

gdzie:
R – oznacza kwotę wsparcia kapitału obrotowego,
O – oznacza roczny przychód netto zakładu przetwórstwa produktów rybnych z tytułu sprzedaży produktów rybołówstwa lub akwakultury uzyskany z wykonywania działalności gospodarczej związanej z działalnością PKD 10.20.Z. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,
N – oznacza współczynnik wsparcia kapitału obrotowego wynoszący 5%.

Nabór wniosków

Zgodnie z ogłoszeniem Prezesa ARiMR (link) nabór przeprowadzony zostanie w dniach od 1 do 7 września 2020 r. Dedykowany jest dla wnioskodawców, którzy roczny przychód netto z tytułu sprzedaży produktów rybołówstwa lub akwakultury uzyskany z wykonywania działalności gospodarczej związanej z działalnością PKD 10.20.Z. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków będą dokumentowali na  podstawie oświadczenia i dokumentów księgowych.

 
Gdzie i w jakiej formie należy złożyć wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji (tj. adres siedziby wnioskodawcy). W ramach naboru wniosków, wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.
Wzór wniosku o dofinansowanie oraz instrukcja jego wypełniania znajdują się pod linkiem – (tutaj)

Pytania i odpowiedzi w zakresie udzielania pomocy finansowej można znaleźć pod linkiem – (tutaj)

Sposób ustalenia kolejności wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naboru wniosków z działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury” – NABORY COVID-19 – (link)

UWAGA: Do wypłaty pomocy finansowej niezbędne jest posiadanie numeru identyfikacyjnego producenta. Informacje o sposobie uzyskania tego numeru, dla wnioskodawców którzy jeszcze go nie posiadają, znajdują się  pod linkiem (tutaj)