Skip to main content

Nabór na ławników sądowych

2019-05-24

Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu zwrócił się z prośbą do Rady Gminy Rychliki o przeprowadzenie naboru kandydatów na ławników sądowych:

 • do Sadu Okręgowego w Elblągu – 2 ławników w tym 1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • do Sądu Rejonowego w Elblągu – 2 ławników w tym 1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Rychliki.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych
(t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 52, z późn. zm.) ławnikiem może być osoba, która spełnia następujące wymogi formalne:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończyła 30 lat;
 • jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku;
 • nie przekroczyła 70 lat;
 • jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

Nie może być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikiem nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.
 • TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia kandydata, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2217, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 • Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

 

Ponadto:

 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, (dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia).
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (9art. 162 § 7 i § 8 u.s.p.). Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a u.s.p.).

Rada Gminy będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

Wzory dokumentów można pobrać na stronie BIP Urzędu Gminy Rychliki oraz w Urzędzie Gminy Rychliki – pokój nr 1.

MIEJSCE SKŁADNIA DOKUMENTÓW

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu, poniedziałek – piątek godz. od 715 do 1515, w pokoju nr 1.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po 30 czerwca 2019 roku, a także zgłoszenia, które nie spełniają w/w wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem telefonu: 55 248 81 55

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Lista osób zgłaszających
Oświadczenie – przestępstwo skarbowe
Oświadczenie – władza rodzicielska