Skip to main content

Nabór na pracownika socjalnego w GOPS w Rychlikach

2020-06-14

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychlikach
ogłasza nabór na stanowisko pracy: pracownik socjalny
Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
Przewidywany termin zatrudnienia: od lipca 2020

 

KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW

I. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie;
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych; 
3. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 ust. 1, art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej tj. spełnianie, co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
• posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
• ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,
• do dnia 31 grudnia 2013 ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
• posiadanie praw nabytych w zakresie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
• przed dniem 1 maja 2004 r. posiadanie uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,
• otrzymanie przed dniem 1 stycznia 2007 r. dyplomu wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna,
• otrzymanie do dnia 1 stycznia 2008 r. dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,
• przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończenie lub kontynuowanie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie
• Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych przepisów i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego odnoszących się do spraw pomocy społecznej;
4. Biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows) i urządzeń biurowych;
5. Mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny,
7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność skutecznego komunikowania się,
2) umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
3) umiejętność pracy zespołowej,
4) umiejętność organizowania pracy własnej,
5) samodzielność,
6) zaangażowanie,
7) wysoka kultura osobista,
8) dyspozycyjność,
9) odporność na sytuacje stresowe.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) praca socjalna,
b) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
c) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, osobom,  które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,
d) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
e) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
f) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków negatywnych zjawisk społecznych,
g) łagodzenie skutków ubóstwa,
h) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
i) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
j) rozpoznanie, ustalenie potrzeb i diagnozowanie sytuacji osób indywidualnych, rodzin i grup społecznych na podstawie analizy uzyskanych danych oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych (rodzinnych),
k) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Rychliki
l) sporządzanie obowiązujących sprawozdań i informacji
m) prowadzenie rejestru wniosków, prowadzenie ewidencji, statystyki i analiz.

IV. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej ,
2. List motywacyjny,
3. Kwestionariusz osobowy – załącznik do ogłoszenia
4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
5. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik do ogłoszenia
6. Oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia,
7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
8. Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
9. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,

Określenie terminu, sposobu i miejsca złożenia dokumentów:
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychlikach, 14-411 Rychliki 104 z dopiskiem: „Nabór na stanowisko –
pracownik socjalny” lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach, 14-411 Rychliki 104 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.06.2020 r. do godziny 15:00 (decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę).

V.  Inne informacje związane z naborem na stanowisko:
1. Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.
2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
3. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (55) 248 84 73w godz (7.00-15.00).
5. GOPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.
6. Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru, o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w formie rozmowy kwalifikacyjnej, z tym, że ocena obejmuje również zagadnienia z zakresu wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na stanowisku.
8. Informacja o wynikach naboru zostanie przekazana telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
9. Szczegółowe informacje dotyczące wykształcenia niezbędnego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rychlikach

Patrycja Rama