Skip to main content

Nabór na wolne stanowisko w ZDP

2017-04-04

DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ELBLĄGU Z/S W PASŁĘKU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

Stanowisko urzędnicze:   specjalista ds. drogownictwa.

Liczba lub wymiar etatów:   1.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe techniczne-budownictwo, inżynieria środowiska, architektura,
 • co najmniej 5- letni staż pracy,
 • posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności drogowej lub mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.
 • dobry stan zdrowia

Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość ustaw: o drogach publicznych,  prawo budowlane, prawo o ruchu drogowym, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzeń wydanych na podstawie tych ustaw.
 • prawo jazdy kat. B
 • dobra znajomość obsługi komputera , programów pakietu Office, program    AutoCAD,
 • mile widziana znajomość języków obcych,
 • komunikatywność, operatywność, sumienność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole .
 • Dodatkowym atutem będzie:

     – doświadczenie w pracy w drogownictwie, administracji publicznej lub samorządowej,

– umiejętność kosztorysowania robót, znajomość programów do kosztorysowania.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie postępowań administracyjnych i wykonywanie innych niezbędnych prac związanych z uzyskaniem pozwoleń na budowę dróg, zgłoszeń wykonania robót budowlanych oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych,

2. Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

3. Organizowanie odbiorów robót i uczestniczenie wg potrzeb w ich odbiorach częściowych i końcowych, kontrola usunięcia usterek, egzekwowanie warunków gwarancji dla inwestycji które zarządzeniem Dyrektora ZDP objęte są obowiązkiem pełnienia funkcji odbierającego,

4. Kontrola dokumentów rozliczeniowych (kosztorysów, obmiarów robót, dzienników budów) z robót wykonywanych na drogach oraz kontrola merytoryczna faktur dla inwestycji, które zarządzeniem Dyrektora ZDP objęte są obowiązkiem pełnienia funkcji odbierającego,

5. Uczestniczenie w pracach komisji przetargowej ds. zamówień publicznych zgodnie z   pełnioną w niej funkcją i Regulaminem komisji,

6. Prowadzenie ewidencji dróg, mostów, przepustów i obiektów pływających w pełnym zakresie,

7. Sporządzanie i gromadzenie informacji o stanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich,

8. Gromadzenie, nanoszenie zmian i sprawozdawczość  o danych techniczno-eksploatacyjnych  dróg, 

9. Prowadzenie gospodarki gruntami i nieruchomościami pozostającymi w zarządzie  zarządcy dróg,

10. Gromadzenie i ewidencja danych o wypadkach i zdarzeniach  na drogach,

11. Ustalanie potrzebnych prac  w zakresie bieżącego utrzymania mostów, przepustów i obiektów pływających /most pontonowy/,  opracowywanie planów utrzymaniowych rzeczowych i finansowych oraz współudział w rozdziale środków na te zadania ,

12. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem mostowych obiektów pływających / mostu pontonowego/,

13. Kierowanie przeciwpowodziową i przeciwlodową ochroną obiektów mostowych,

14. Współpraca z innymi zarządcami dróg, organizacjami i jednostkami samorządowymi w zakresie prowadzonych spraw i zagadnień,

15. Przechowywanie i przekazywanie dokumentacji do składnicy akt zgodnie z Instrukcją    kancelaryjną i archiwalną.

16. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)       Praca w pełnym wymiarze czasu pracy

2)      Praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie

3)      Praca w biurze zlokalizowanym na I piętrze w budynku nie posiadającym windy,

   wyjazdy służbowe w granicach powiatu elbląskiego

4)      Godziny pracy: poniedziałek – piątek 700– 1500

Informuje się kandydatów, że w miesiącu poprzedzającym upublicznienie niniejszego

ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%.

 

Wymagane dokumenty:

 

 • życiorys (CV),
 • kserokopia dowodu osobistego ( potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata ),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ( potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata ) ,
 • kserokopie świadectw pracy ( potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata ),
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  i umiejętności ( potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata ),
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, (osoba wybrana zobowiązana będzie do przedłożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 • w przypadku osób niepełnosprawnych kserokopia potwierdzająca niepełnosprawność kandydata ( potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata )
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r.  Nr 223, poz. 1458).

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko – specjalista ds. drogownictwa” lub przesłać pocztą  na adres Zarządu Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku ul. Dworcowa 6, 14-400 Pasłęk, w terminie do 14.04.2017 r. do godz. 15.00

 

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP ( http://zdp.bip.powiat.elblag.pl  ) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku.

 

Wymagane dokumenty dotyczące naboru : list motywacyjny, CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458 z poźn. zm.).

 

Dodatkowe informacje:

 

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie procedury kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (055) 248 24 41

 

 

Pasłęk, 03.04.2017 r.