Skip to main content

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest

2018-02-09

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY RYCHLIKI
o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Rychliki przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Wójt Gminy Rychliki informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w ramach którego Gmina Rychliki ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych  z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

W  związku z tym Wójt Gminy Rychliki planuje wystąpić o dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rychliki” w imieniu  zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy użytkują na swojej posesji wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej Gminy Rychliki.
Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie są koszty dotyczące prac:
1)    demontażu pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest, transporcie odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania i unieszkodliwieniu poprzez składowanie na składowisku odpadów lub
2)    transporcie odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwieniu poprzez składowanie na składowisku odpadów.
Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 85% całości tych kosztów,  15% środki własne beneficjenta końcowego – Wnioskodawcy, który wpłaci na konto gminy wymagany wkład.
WAŻNE INFORMACJE:
1.    Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć leżą po stronie właściciela nieruchomości.
2.    W ramach zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest nie będą realizowane dodatkowe roboty, w tym naprawa, odbudowa czy modernizacja obiektów, z których zostanie usunięty azbest.
3.    Dotacje mogą być udzielane na zadania, które nie zostały zakończone przed złożeniem wniosku.
4.    W przypadku wniosku złożonego przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub rolniczą, koniecznym jest załączenie stosownej informacji na temat otrzymanej, bądź nie otrzymanej pomocy publicznej.
Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie: od 9 lutego 2018r. do 10 marca 2018r. w Urzędzie Gminy Rychliki, na formularzu wniosku, który można pobrać w Urzędzie Gminy Rychliki lub pobrać ze strony internetowej: www.rychliki.pl.
 
Do wniosku należy dołączyć dokumenty wskazane we wniosku.
UWAGA!
Dostarczenie w/w dokumentu warunkuje podpisanie Umowy Dotacji pomiędzy WFOŚiGW w Olsztynie a Gminą Rychliki.
                                                                      
 Informacje dodatkowe:
1.    Źródłem finansowania przedmiotowego zadania będzie dotacja z WFOŚiGW w Olsztynie oraz środki własne beneficjenta końcowego – Wnioskodawcy, z którym zostanie zawarta umowa na dofinansowanie.
2.    Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Rychliki o przyznanie dotacji przez  WFOŚiGW w Olsztynie.
3.    Zasady finansowania zadania przez WFOŚiGW w Olsztynie określone zostaną w Umowie pomiędzy Gminą Rychliki a  WFOŚiGW w Olsztynie.
4.    Koszty na realizację zadania finansowane będą w 85% ze środków pochodzących z WFOŚiGW w Olsztynie i 15% ze środków beneficjenta końcowego, z którym zostanie zawarta umowa na dofinansowanie. Koszty podatku VAT ponosić będzie beneficjent końcowy w przypadku, kiedy koszty zadania będą stanowiły wartość dofinansowania netto.  
5.    Jeżeli w trakcie realizacji zadania nastąpi zmiana finansowania przez WFOŚiGW w Olsztynie, zasady i tryb udzielanej pomocy finansowej mogą zostać zmodyfikowane. W przypadku ograniczenia przez WFOŚiGW w Olsztynie wysokości wnioskowanej przez Gminę Rychliki kwoty dotacji, Wnioskodawca zobowiązany jest do zapłaty wymaganego wkładu własnego w celu zbilansowania kosztów zadania.
6.    Ubiegającym się o dofinansowanie zadania, może być:
a.    jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe, będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi,
b.    spółki prawa cywilnego i handlowego. Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.
7.    Podmiot ubiegający się o dotację składa jeden egzemplarz papierowej wersji wniosku o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku kserokopii dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, wymagane jest oświadczenie wnioskodawcy, że kopie te są zgodne z oryginałem.
8.    Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie podlegają procedurze oceny i będą zwracane Wnioskodawcy. Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie, któremu wniosek nie został uwzględniony nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.
O kolejności wyboru wniosku decydują kolejno następujące kryteria:
a)    data wpływu do Urzędu Gminy Rychliki kompletnego wniosku,
b)    dofinansowanie nie będzie przyznawane w przypadku złożenia sfałszowanych lub niekompletnych dokumentów.
11.    Podstawą realizacji zadania będzie zawarcie umowy cywilnoprawnej pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Rychliki, reprezentowaną przez Wójta Gminy Rychliki, w której to  umowie będą określone istotne postanowienia, w tym warunek oraz terminy wpłaty i zapłaty wkładu własnego tj. co najmniej 15%. Podstawą płatności stanowić będzie nota księgowa wystawiona właścicielowi/ Wnioskodawcy przez Wójta Gminy Rychliki, z terminem płatności 14 dni, licząc od daty otrzymania noty. Płatności należy dokonać na wskazane w umowie konto bankowe Urzędu Gminy Rychliki.
12.    Zadanie objęte wnioskiem będzie realizowane przez uprawniony podmiot, spełniający wymogi przewidziane w przepisach prawa w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, a wyłoniony przez Gminę Rychliki zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych.
13.    Szczegóły związane z wykonaniem robót, w szczególności terminy demontażu i zbiórki wyrobów zawierających azbest, w/w podmiot będzie uzgadniał z Wnioskodawcą.
14.    W przypadku stwierdzenia większej ilości wyrobów zawierających azbest niż zadeklarowana we wniosku o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rychliki z funduszy uzyskanych z WFOŚiGW w Olsztynie przez Wnioskodawcę, koszty usunięcia i utylizacji nadwyżki ponad ilość zadeklarowaną wyrobów azbestowych w 100% poniesie Wnioskodawca.  
UWAGA!
1.    Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Rychliki o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.                                  
2.    W przypadku, gdy wniosek Gminy  Rychliki nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, zadanie nie będzie realizowane.
Dodatkowe informacje można uzyskać: w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki – pok. nr 2a, tel. 55 248 81 50 wew. 29, e-mail: sekretariat@rychliki.pl lub budownictwo@rychliki.pl.
Niniejsze zawiadomienie podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty: strona internetowa: www.rychliki.pl, tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Rychliki.

Pobierz wniosek